Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

Istotne zmiany dla wielu przedsiębiorców w Polsce wprowadza ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która weszła w życie w niedzielę 25 listopada 2018 r. Art. 1 niniejszej ustawy stanowi, iż reguluje ona zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. Celem regulacji jest stworzenie instytucji, która pozwoli następcom prawnym przedsiębiorcy zachować ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci tegoż przedsiębiorcy, co stanowi jednoczesne wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem danej działalności gospodarczej.

Kontynuuj czytanie

Działalność nieewidencjonowana

Działalność nieewidencjonowana

Nierejestrowana działalność gospodarcza stanowi ułatwienie dla nowych przedsiębiorców, rozpoczynających własną karierę zawodową. Jej prowadzenie wiąże się z licznymi przywilejami w zakresie składek i podatków, ale też obowiązkami prawnymi.

Kontynuuj czytanie

Ochrona praw polskich dzieci

Ochrona praw polskich dzieci

25 października 1980 r. została sporządzona w Hadze umowa międzynarodowa, która ma za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci, określa się ją mianem Konwencji Haskiej. Postępowania, które wszczynane są na podstawie jej przepisów dążą do przywrócenia stanu faktycznego oraz prawnego istniejącego przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka.

Kontynuuj czytanie

Czym jest przedawnienie?

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, której działanie polega na zmianie treści stosunków prawnych ze względu na upływ czasu oraz niewykonywanie przez uprawnionego przysługujących mu uprawnień. Osoba uprawniona (wierzyciel) nie jest bowiem zobowiązana do korzystania ze swego prawa – dochodzenia roszczeń, jednakże musi wziąć pod uwagę fakt powstania w takiej sytuacji niekorzystnych dla siebie skutków prawnych, łącznie z utratą możliwości ich późniejszego dochodzenia.

Kontynuuj czytanie