Cmentarz i zasady pochówku zmarłych

Cmentarz i zasady pochówku zmarłych

Pochówek zmarłych, tworzenie i likwidacja cmentarzy oraz warunki sanitarne wymagane dla prowadzenia cmentarza są przedmiotem regulacji zawartych w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1947).

Sposób pochowania zwłok został określony w art. 12 ust. 1 tej ustawy stanowiącym, że zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach albo zatopione w morzu. Jednocześnie art. 12 ust. 3 przewiduje, że groby ziemne i groby murowane przeznaczone na składowanie zwłok mogą znajdować się tylko na cmentarzach.

Kontynuuj czytanie

Czy należy stawić się w sądzie na rozprawie w sprawie karnej w czasie pandemii COVID-19?

Czy należy stawić się w sądzie na rozprawie w sprawie karnej w czasie pandemii COVID-19?

Kwestia stawiennictwa na wezwanie sądu rozpoznającego sprawę karną jest uregulowana w Kodeksie postępowania karnego (k.p.k.). W art. 117 § 2 k.p.k. zawarta jest generalna reguła związana ze stawiennictwem na wezwanie organu prowadzącego postępowanie karne. Dotyczy ona także stawiennictwa na rozprawę, przesyłanego przez sąd prowadzący daną sprawę karną.

Kontynuuj czytanie

Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Na jakie zmiany powinni szykować się przedsiębiorcy?

Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Na jakie zmiany powinni szykować się przedsiębiorcy?

Sygnalista to anonimowa osoba, zgłaszająca nieprawidłowości, które godzą w interes publiczny. Może nim zostać każdy, kto miał styczność z przedsiębiorstwem lub spółką. W kontekście prawa unijnego, sygnaliści zgłaszają naruszenia prawa Unii Europejskiej w firmach. Ich celem nie jest donoszenia oraz zepsucie wewnętrznej struktury danej placówki, a działanie w dobrej wierze, które ma firmie pomóc. Dlatego też nie należy mylić sygnalistów z donosicielami.

Kontynuuj czytanie

Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym

Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym

Prawa oskarżonego są uregulowane w kodeksie postępowania karnego. W czasie procesu prokurator musi udowodnić winę oskarżonego, ale warto mieć obrońcę. Można, ale nie trzeba składać wyjaśnień oraz odpowiadać na pytania. Oskarżony może natomiast zadawać pytania świadkom oraz przedstawiać dowody. Nie musi stawiać się na rozprawę (chyba, że dostanie wezwanie z sądu), a w razie poczucia wydania niesprawiedliwego wyroku przez sąd, może złożyć apelację. Ma także prawo do dobrowolnego poddania się karze oraz wglądu do akt na każdym etapie postępowania. W razie potrzeby oskarżony obowiązany jest poddać się badaniom psychiatrycznym/psychologicznym, oględzinom ciała, a w razie zmiany adresu lub przemieszczenia się na dłużej niż 7 dni, poinformować o tym sąd.

Kontynuuj czytanie