Prawo dziecka do wizerunku

Prawo dziecka do wizerunku

Każdemu z nas przysługują określone prawa osobiste. Niektóre z nich zapisane są wprost w Konstytucji lub poszczególnych ustawach, określenie innych wymaga interpretacji i analizy całego systemu prawnego. Jednym z niezbywalnych praw człowieka jest prawo do wizerunku, które wynika z art. 23 Kodeksu Cywilnego. Wizerunek jest podstawowym dobrem osobistym człowieka, obok innych takich jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, który podlega ochronie prawa cywilnego.

Kontynuuj czytanie

Prawo karne coraz bardziej surowe

Prawo karne coraz bardziej surowe

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) opublikowało w ostatnim czasie projekt nowelizacji kodeksu karnego, w którym przewidziano między innymi zaostrzenie kar za popełnienie niektórych przestępstw, a także nową karę bezwględnego dożywocia (bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia). Propozycja zmian dotyczy także nowych typów czynów zabronionych. Ta znacząca nowelizacja prawa karnego jest uzasadniana przez MS potrzebą „odstraszenia” potencjalnych sprawców od popełniania przestępstw. Poniżej kilka informacji o propozycji MS.

Kontynuuj czytanie

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – nadchodzące zmiany w przepisach

odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Resort Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który po uprzednim przyjęciu przez Radę Ministrów, dnia 11 stycznia 2019 r. trafił do Sejmu. Celem nowych regulacji jest skuteczna walka z nadużyciami gospodarczymi oraz skarbowymi, wzmocnienie świadomości i poczucia odpowiedzialności przedsiębiorców za prowadzoną przez nich działalność. Dotychczasowe regulacje uznane zostały za nieefektywne, a kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa “symboliczne” albowiem jak wskazuje Minister Sprawiedliwości najwyższa nałożona na podmiot zbiorowy kara wynosiła 12 tysięcy złotych, natomiast najczęściej sądy wymierzały kary w granicach 1000 złotych. Nieefektywność obowiązujących dotąd przepisów wykazują dane statystyczne MS, z których wynika, że spraw prowadzonych przeciwko podmiotom zbiorowym w 2017 r. było zaledwie 14.

Kontynuuj czytanie

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

Istotne zmiany dla wielu przedsiębiorców w Polsce wprowadza ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która weszła w życie w niedzielę 25 listopada 2018 r. Art. 1 niniejszej ustawy stanowi, iż reguluje ona zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. Celem regulacji jest stworzenie instytucji, która pozwoli następcom prawnym przedsiębiorcy zachować ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci tegoż przedsiębiorcy, co stanowi jednoczesne wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem danej działalności gospodarczej.

Kontynuuj czytanie