Zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa pracy

Zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa pracy

W dniu 22 września 2023 roku weszła w życie zmiana przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296) dotycząca spraw z zakresu prawa pracy. Co prawda, zmiany te są niewielkie, ale ważne, gdyż mają one na celu wzmocnienie ochrony zwolnionych pracowników. Mówiąc ściślej – chodzi o postępowania w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy.

Kontynuuj czytanie

Czy dziecko jako osoba pokrzywdzona przestępstwem może samodzielnie uczestniczyć w procesie karnym przeciwko sprawcy czynu?

Zasadą jest, że pokrzywdzony, a zatem osoba, która doznała bezpośredniej szkody lub krzywdy w wyniku czynu zabronionego (albo mogła je odnieść wskutek przestępnego zamachu) w czasie toczącego się przeciw sprawcy czynu procesu karnego może działać samodzielnie tylko wtedy, gdy jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Pokrzywdzony będący małoletnim albo ubezwłasnowolnionym musi być reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego.

Kontynuuj czytanie

Dziecko i spadek – zmiany w prawie

Dziecko i spadek – zmiany w prawie

Dnia 15 listopada 2023 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615). Te nadchodzące zmiany, ogólnie rzecz ujmując, będą dotyczyć przepisów regulujących dziedziczenie spadku przez małoletnich, a także właściwości sądu. W związku z tym warto pochylić się nad tym tematem, który może dotknąć każdego z nas.

Kontynuuj czytanie

TSUE wydał dwa wyroki przemawiające na korzyść kredytobiorców

frankowicze

Dnia 15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa wyroki odnoszące się do problematyki związanej ze spłatą zaciągniętych przez konsumentów kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego (CHF). Wyroki te dotyczą tego, że banki w takich umowach kredytowych oferowanych swoim konsumentom, wprowadzały do nich klauzule niedozwolone skutkujące możliwością unieważnienia całej umowy oraz żądania przez konsumenta zwrotu nadpłaconych kwot poniesionych wskutek w/w umowy.

Kontynuuj czytanie