Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – W obszarze zamówień publicznych oferujemy m.in. wsparcie w problematycznych realizacjach umów w sprawie zamówienia publicznego.

W obszarze zamówień publicznych oferujemy:

  • obsługę prawną procesu ofertowania wraz ze wsparciem w wyborze najkorzystniejszego wariantu złożenia oferty,
  • analizę dokumentów przetargowych, wsparcie w formułowaniu pytań do Zamawiającego oraz formułowania rekomendacji w zakresie podejmowania środków ochrony prawnej w postępowaniu,
  • określanie ryzyk prawnych udziału w postępowaniu, w tym udział w komitetach doradczych lub decyzyjnych Klienta organizowanych w celu podjęcia świadomej decyzji biznesowej o udziale w postępowaniu,
  • bieżące wsparcie w procesie przetargu, w tym audyt formalno-prawny składanego wniosku lub oferty oraz wsparcie w przygotowaniu bezpiecznej formalnie oferty, a także weryfikacja terminów istotnych dla postępowania,
  • przygotowanie i wniesienie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych oraz skarg i reprezentowanie podczas postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym,
  • reprezentację w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
  • negocjowanie umów z podwykonawcami oraz konsorcjantami w wariancie składania oferty wspólnej, a także określanie i zabezpieczanie ram prawnych współpracy z partnerami biznesowymi w związku z udziałem w postępowaniu,
  • wsparcie w problematycznych realizacjach umów w sprawie zamówienia publicznego,
  • reprezentację wykonawcy przy negocjacjach umowy z Zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych w trybach negocjacyjnych,
  • wsparcie w zakresie postępowań komercyjnych prowadzonych w oparciu o wewnętrzne regulaminy Zamawiającego (w tym zamówienia podprogowe

Brak możliwości komentowania.