Rozliczenie subwencji finansowej dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Nadchodzi czas, w którym przedsiębiorcy korzystający od maja 2020 roku z dofinansowania Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej MŚP) zobowiązani będą do rozliczenia otrzymanej subwencji finansowej. Od dnia 28 kwietnia 2021 roku obowiązywać będzie zaktualizowany Regulamin dotyczący m.in. kwestii rozliczeń. Należy mieć na uwadze, iż zagadnienie zasad zwrotu subwencji w pewnych przypadkach różni się w zależności od wielkości podmiotu. Z tego względu, przedstawiamy kilka najważniejszych kwestii dotyczących wysokości rozliczeń subwencji.

Rozliczenie subwencji finansowej dla mikrofirm, małych i średnich przedsiębiorców otrzymanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0

 1. Zarówno mikrofirmy jak i MŚP obowiązane są do zwrotu przyznanej subwencji w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, otwarcia likwidacji przedsiębiorcy lub otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego.
 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zarówno przez mikrofirmę, jak i MŚP w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji finansowej bezwarunkowo, a także:
  1. w przypadku mikrofirm:

   W sytuacji utrzymania średniej liczby pracowników, z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, na poziomie:

   • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji; 
   • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia
   • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji.
  2. w przypadku MŚP:

   W wysokości dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Beneficjenta Programu skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja oraz w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników, z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia (zgodnie z definicją pracownika z wyłączeniem właściciela) w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:

   • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji,
   • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
   • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji.
  1. Warunki zatrudnienia podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.
  2. Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.
  3. Istnieje również możliwość zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w całości, w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek łącznie zawartych w §4 pkt 6 (Mikrofirmy) oraz §5 pkt 4 (MŚP) Regulaminu dostępnego na stronie PFR: https://pfrsa.pl/dam/jcr:bb557973-6cda-43fa-8c33-97ed4c48f40c/Regulamin_TF_M%C5%9AP_1.0_umorzenia_13042021_final.pdf

   Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę subwencji finansowej Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia subwencji finansowej, bank przedstawi- w bankowości elektronicznej – propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami.

   Podobnie, jak przy pobieraniu dofinansowania blisko rok temu, warto szczegółowo zweryfikować warunki zwrotu i umorzenia subwencji dla swojego rodzaju działalności, a w razie potrzeby skonsultować zapisy regulaminu z prawnikiem lub księgowym.

Brak możliwości komentowania.